Algemene voorwaarden2018-02-02T15:49:43+00:00

Ook jtmedia heeft kleine lettertjes, alleen zijn deze wel makkelijk leesbaar.

De algemene voorwaarden van jtmedia.

1 – Offerte

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld, waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht. Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig. Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen door de offerte te ondertekenen en te retourneren aan jtmedia of door een reply op de offerte als deze per e-mail is aangeleverd. Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen, dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

2 – Meer werk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt, dan is er sprake van ‘meer werk’. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal jtmedia de opdrachtgever tijdig inlichten.

3 – Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen jtmedia en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon van de opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

4 – Montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen, is er kans op een enkele hermontage op basis van feedback op een afgerond filmpje, tenzij anders is overeengekomen. Versie 1: De montage. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien over bijvoorbeeld de details, timing, kleurbewerking, titels, transities etc. Versie 2: Final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar. Als na versie twee nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan wordt dat, in overleg, in rekening gebracht.

5 – Muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek, moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. jtmedia kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA. Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald. Deze kosten worden in de offerte opgenomen

6 – Auteursrecht

Alle door jtmedia geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, etc.) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

7 – Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera-instellingen en montagedocumenten zijn intellectueel eigendom van jtmedia en worden niet beschikbaar gesteld.

8 – Copyright

Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij jtmedia. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan jtmedia om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken. In geval van copyrightschending is jtmedia is niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

9 – Cameramateriaal (footage)

Tenzij anders afgesproken wordt cameramateriaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. jtmedia is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag, dan zal jtmedia naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

10 – Betaling

De standaard betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten

Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente

Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente

11 – Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ’9 – copyright’.

De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

12 – Aansprakelijkheid

jtmedia is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.

Laatste aanpassing: 5 januari 2018

JTmedia logo
Terug naar boven